ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

————————————————————————————————————————————–

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ Γεώργιος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΚΑΝΑΣ Μάρκος (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΤΑΜΙΑΣ : ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Φώτιος (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ : ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ Ιωάννης (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αλφαβητικά)

ΑΒΡΑΜΗΣ Θεόδωρος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

ΔΙΓΚΟΛΗΣ Γεώργιος (T.Y.Π.Ε.Τ.)

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ Κυριάκος (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΚΟΥΚΑΚΗΣ Γεώργιος  (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Νικόλαος (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΣΙΝΤΟΡΗΣ Αθανάσιος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)