33η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΙΜ στην Κροατία

12 Ιαν 2015 ΔΙΕΘΝΗ

Συμμετοχή στις Διεθνείς Εργασίες της

33ης  Εκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  της  ΑΙΜ

        12-14 Νοεμβρίου 2014, Ντουμπρόβνικ

Στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία και σημαντική προσέλευση οι εργασίες της 33ης Eκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Eνωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ) τον περασμένο Νοέμβρη. Τα θεσμικά όργανα της Διοίκησης και της Γενικής Συνέλευσης, τα σώματα των γεωγραφικών περιφερειών και η Επιτροπές της ΑΙΜ, έδωσαν, για ακόμη μία φορά, την ευκαιρία στα μέλη να λάβουν σημαντική πληροφόρηση για την υγεία και τα Α.Τ.Υ. σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και να προχωρήσουν σε αποφάσεις:

        Τακτική Γενική Συνέλευση και συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Κεντρικό θέμα των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ήταν το Πρόγραμμα Δράσης για την τριετία 2014-2017, το οποίο παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΑΙΜ, κ. ChristianZahn. Το Πρόγραμμα, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη, ιεραρχεί τις προτεραιότητες της Eνωσης, ενώ περιλαμβάνει κεφάλαια επί των πρωτοβουλιών των επιμέρους Ομάδων Εργασίας και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των περιφερειών, επ¢ ωφελεία όλων.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η σπουδαιότητα ανάπτυξης του δυναμικού των μελών, μέσω εφαρμογής μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την προσέλκυση νέων υποψηφίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε πλάνο, το οποίο προβλέπει διαδικασία προσέλκυσης σε τρία διαδοχικά στάδια. Μετά την αναγνώριση δυνητικών μελών και την ενδεχόμενη διαπροσωπική επαφή σε διεθνείς συνεδριάσεις, θα δίνεται, σύμφωνα με το σχέδιο, η δυνατότητα σε όλους τους υποψηφίους  συμμετοχής στις δράσεις της ΑΙΜ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους παρισταμένους πρόσφερε, επίσης, η πληροφόρηση Ακαδημαϊκού από το Βερολίνο, ο οποίος παρουσίασε το υφιστάμενο νοσοκομειακό καθεστώς στη Γερμανία, ενώ, χωρίς να λάβει προσωπική θετική ή αρνητική θέση, περιέγραψε την πορεία και εξέλιξη των ΚΕΝ, από τις πρώιμες προσπάθειες των ΗΠΑ  στη δεκαετία του ’70, έως τις εξελίξεις στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινότητα.

            Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Παρουσιάζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, με κεντρικό τίτλο Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις”, ο Προεδρεύων της Ομάδας, κ. T. Hoppenbrouwers, έδωσε έμφαση στο πώς οι Αυτοδιαχειριζόμενοι Φορείς Ασφάλισης Υγείας μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή, παρέχοντας επιπλέον, από εκείνες του δημοσίου τομέα, υπηρεσίες, ειδικά σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Αναλύθηκαν, ακόμη, οι κανονισμοί της Κοινοτικής Οδηγίας “Φερεγγυότητα ΙΙ” (Solvency II), όπως εφαρμόζονται σε διάφορα Α.Τ.Υ. Η Οδηγία αποτελείται από 15 κατευθυντήριες γραμμές, ενώ εισάγει 3 πυλώνες: α. εναρμονισμένη αποτίμηση και κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει κινδύνου, β. εναρμονισμένες απαιτήσεις διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνου και γ. εναρμονισμένη εποπτική αναφορά και δημοσιοποίηση, η οποία αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς επιφέρει μεγάλες δαπάνες.

Αντικείμενο συζήτησης ήταν και το θέμα της συμμετοχής των ασθενών. Ομιλητές από την Ολλανδία, την Κροατία και τη Σλοβενία παρουσίασαν τα ισχύοντα στις χώρες τους, συγκλίνοντας σε κοινά συμπεράσματα, όπως ότι οι ασθενείς απαιτούν πολλά, πως είναι πολλές οι χώρες με μεγάλες λίστες αναμονής και ότι τα ποσοστά των χρόνιων παθήσεων αυξάνουν. Ως λύσεις, προτείνονται η εστίαση στην πρόληψη, η παροχή μεγαλύτερης πληροφόρησης και διαφάνειας προς τον ασθενή και η βελτίωση των συστημάτων υγείας.

            Ομάδα Εργασίας για την Προαγωγή της Υγείας και την Πρόληψη Ασθενειών

Με επίκεντρο την Ψυχική Υγεία, η διαδραστική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με το κοινό, κατέδειξε το θέμα ως ιδιαίτερα επίκαιρο και άκρως σημαντικό για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Ο Προεδρεύων της Ομάδας, κ. L. Blum, υπογράμμισε το ρόλο των Α.Τ.Υ. στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών, όπως οι καρδιαγγειακές και οι ψυχικές παθήσεις και ο καρκίνος.

Εν συνεχεία, το κοινό κλήθηκε να συμμετάσχει στην καμπάνια Το υγιές εργασιακό περιβάλλον διαχειρίζεται το στρες”, πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Επισημάνθηκε η μεγάλη επίδραση των ψυχικών προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία και η αναγκαιότητα για δραστικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισής τους. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί ο στιγματισμός, καθώς οι διαταραχές αυτές αποτελούν, όχι μόνο πραγματικότητα για όλους μας αλλά και ασθένεια με εφικτή τη θεραπεία.

Προσδιορίσθηκε, ακόμη, η έννοια της ηλεκτρονικής Ψυχικής Υγείας, με παραδείγματα που εφαρμόζονται ήδη σε περιπτώσεις εργαζομένων με συμπτώματα κατάθλιψης εξαιτίας του στρες και διαταραχές στον ύπνο.

Συνεδρίαση περιφέρειας Λατινικής Αμερικής

Η Αντιπρόεδρος, κα E. Torrenegra, παρουσίασε τους στόχους-κλειδιά της περιφέρειας: ανάπτυξη – παρακολούθηση – επικοινωνία – στρατηγική οργάνωση και χρηματοδότηση, που θα αποτελέσουν το επίκεντρο των προτεραιοτήτων της για τα επόμενα χρόνια. Από τα επιτεύγματα που έχει να επιδείξει η περιφέρεια είναι η δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών στα προγράμματα δράσης των Ευρωπαϊκών ομάδων εργασίας, καθώς και η έναρξη προγράμματος συνεργασίας με το Δίκτυο για την Εκπαίδευση και την Αλληλεγγύη. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν στην υγεία και την κοινωνική προστασία στη Λατινική Αμερική.

            Συνεδρίαση περιφέρειας Αφρικής – Μέσης Ανατολής

Παρουσιάσθηκαν οι στόχοι της περιφέρειας για τη νέα τριετία, με απώτερο τα μέλη της ΑΙΜ να έρθουν πιο κοντά, μέσω μιας ευρύτερης συνεργασίας για θέματα όπως η πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας και η κοινωνική προστασία. Ο Αντιπρόεδρος, κ. Alaoui, παρουσίασε το πρόγραμμα δράσης, το οποίο θα επιχειρήσει να βελτιώσει το πεδίο των επαφών και την επικοινωνιακή στρατηγική της περιφέρειας, να προωθήσει την ανάπτυξη των μουτουαλιστικών οργανώσεων και να ενισχύσει την υγεία και την ευημερία των ασφαλισμένων.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Ντουμπρόβνικ, επικυρώθηκε, τέλος, ο διορισμός του νέου Εκτελεστικού Διευθυντή της ΑΙΜ, του Ολλανδού Menno Aarnout, ενώ ανακοινώθηκε πως η επόμενη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί 22-24 Ιουνίου 2015 στις Βρυξέλλες.

Εκ μέρους  της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και των Ταμείων-μελών της, στις εργασίες μετείχαν οι κ.κ. Γεώργιος Καρπέτας, Πρόεδρος Δ.Σ. Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε./ Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και Σπυρίδων Μανιάτης, Μέλος Δ.Σ. Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε./Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Search

+