ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΜ

21 Μαρ 2016 ΔΙΕΘΝΗ

Είναι αναγκαία η αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων φροντίδας υγείας: Ωρα να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της απάτης και της σπατάλης! 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί την απάτη ως μία από τις δέκα κυριότερες αιτίες της αναποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας. Το μέσο ποσοστό της απάτης στην υγειονομική περίθαλψη το 2013 εκτιμάται ότι έφτασε το 6,19% του συνόλου των δαπανών για την υγεία παγκοσμίως (ή περίπου 5,65 ¤ τρισεκατομμύρια) [1].

Αυτά τα απίστευτα στοιχεία ηχούν ακόμη πιο δυνατά σε μια εποχή στην οποία τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης τίθενται υπό σοβαρούς οικονομικούς περιορισμούς και τη στιγμή που οι κυβερνήσεις, οι πληρωτές, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι ασθενείς καλούνται να ξοδέψουν κάθε ευρώ με επιπλέον φροντίδα. Οι πρόσφατες Ειδικές Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  προς κάθε Χώρα, καλεί τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για περιορισμό του κόστους στην περίθαλψη υγείας,  η αύξηση του οποίου αποτελεί κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Ενα αποτελεσματικό σύστημα ανίχνευσης της απάτης, θα μπορούσε να απελευθερώσει σημαντικούς πόρους σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας στη φροντίδα υγείας.

Προσηλωμένη στην αρχή της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας για όλους, η ΑΙΜ αναγνωρίζει ότι η απάτη και η διαφθορά στην υγεία αποτελούν τεράστιο εμπόδιο παγκοσμίως για τα συστήματα υγείας που βασίζονται στην αλληλεγγύη και τη βιώσιμη υγειονομική φροντίδα. Ως εκ τούτου, η AIM, μέσω της Ομάδας Εργασίας που έχει συστήσει για την Καταπολέμηση της Απάτης, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για τα ασφαλιστικά ταμεία, τους παρόχους φροντίδας υγείας και τις αρχές, προκειμένου να αναπτύξουν δυναμικές και αποτελεσματικές πολιτικές καταπολέμησης της απάτης. Οι εμπειρογνώμονες της ΑΙΜ στο θέμα της απάτης εντοπίζουν αρκετούς τομείς στους οποίους κρίνουν πως μπορούν να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες δράσης:

ü  Θα πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ παρόχων και ασθενών, εφόσον πολλές περιπτώσεις παρατυπιών που έχουν γίνει γνωστές, τυγχάνει να είναι απλά λάθη και όχι απάτη. Ακόμη, η παροχή εποικοδομητικής κριτικής και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών τιμολόγησης θα συμβάλουν στην αύξηση της διαφάνειας, σε λιγότερα λάθη και λιγότερες “ευκαιρίες” για απάτη,

ü  Η χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων και των τεχνικών λήψης δεδομένων για την πρόληψη και τον εντοπισμό δόλιων συμπεριφορών, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των ελέγχων απάτης και την καλύτερη κατανομή των πόρων,

ü  Σύστημα πολλαπλών προσεγγίσεων  που συνεπάγεται τη δημιουργία ειδικών μονάδων ενάντια στην απάτη στο εσωτερικό των οργανισμών, η ανάπτυξη συστημάτων εταιρικής συμμόρφωσης και η εφαρμογή των αρχών της ακεραιότητας, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και τους συνεργάτες των ασφαλιστών φροντίδας υγείας, έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν κατάλληλες και αποτελεσματικές λύσεις,

ü  Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις νέες τάσεις στην απάτη, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων και των κυβερνήσεων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, μπορεί να αποτελέσει, επίσης, σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση του ζητήματος της διασυνοριακής απάτης στην περίθαλψη υγείας.

Μαζί με τον εταίρο της, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης της Απάτης και της Διαφθοράς (EHFCN), η AIM υποστηρίζει τις συστάσεις που διατυπώνονται στη Μελέτη για τη διαφθορά στον Τομέα Υγείας που διέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 [2] και ζητά από την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να στηρίξουν τους επιμέρους φορείς που συμμετέχουν στον αγώνα ενάντια στην απάτη, βοηθώντας τους να αναπτύξουν καινοτόμα και αποτελεσματικά συστήματα καταπολέμησης του φαινομένου, μέσω:

Ø  του καθορισμού σαφών και αποτελεσματικά εφαρμόσιμων κανόνων ενάντια στην απάτη και τη διαφθορά,

Ø  της επικοινωνίας σχετικά με τις επιπτώσεις της απάτης στα συστήματα φροντίδας υγείας,

Ø  της διευκόλυνσης στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Σχετικά με την Ομάδα Εργασίας της AIM για την Καταπολέμηση της Απάτης

Η ΑIM συγκαλεί, σε τακτική βάση, συνεδριάσεις αφιερωμένες στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα υγείας. Η σχετική Ομάδα Εργασίας συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες για το θέμα από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ανταλλάσσουν πληροφόρηση και τεχνογνωσία αναφορικά με τις πολιτικές και τα εργαλεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Στόχος των δράσεων της Ομάδας είναι να προβληματίσει και να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω τα μέλη της ΑΙΜ, προκειμένου να λάβουν πιο συγκεκριμένα μέτρα απέναντι στον τομέα αυτόν.

[1] Οικονομικό κόστος από απάτες στην υγειονομική περίθαλψη 2015,  PKF Littlejohn Counter Fraud & Forensic Services and Centre for Counter Fraud Studies of the University of Portsmouth, 2015

[1] Study on Corruption in the Healthcare Sector, European Commission, 2013 / Μελέτη για τη Διαφθορά στην Τομέα Υγείας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2013

Μτφρ.: Ροζαλία Πιπέρη

Search

+