Όροι Χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ανήκει στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.), Επαγγελματική Ένωση Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν, πριν περιηγηθείτε στον διαδικτυακό μας τόπο.

Οι όροι χρήσης έχουν συνταχθεί και συμμορφώνονται στις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και του Δικαίου της Ε.Ε. (GDPR). Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Περιορισμός ευθύνης

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. επιδιώκει με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο να συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητές της, παρέχοντας κατά το δυνατόν επίκαιρες και ακριβείς πληροφορίες.

Ωστόσο, είναι πιθανόν στις δημοσιευόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες (περιλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών παραστάσεων) να υπάρχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη ή να μη γίνεται πιστή αναπαραγωγή επίσημων εγγράφων.

Όλες οι δημοσιευόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες είναι γενικού χαρακτήρα και δεν προσφέρονται για την αντιμετώπιση ειδικότερων περιστάσεων που αφορούν συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ούτε συνιστούν συμβουλή ειδικού επαγγελματία ή νομική συμβουλή.

Ως εκ τούτου, η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. δεν ευθύνεται για ανακρίβειες ή λάθη, ούτε εγγυάται μεταξύ άλλων την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση. Επιπλέον, η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τρίτου εξαιτίας της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σ’ αυτόν.

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. δεν δύναται να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτυακού της τόπου και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σήμα, καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ανήκουν στην Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Απαγορεύεται η πώληση ή η τροποποίηση των πληροφοριών από το χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Επιτρέπεται η σύνδεση με τον διαδικτυακό τόπο της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. μέσω διαδικτυακών τόπων τρίτων, μόνο εφόσον με την εν λόγω σύνδεση ο διαδικτυακός τόπος της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. είναι το μοναδικό στοιχείο που εμφανίζεται στην οθόνη και οπωσδήποτε όχι εντός παραθύρου άλλου διαδικτυακού τόπου.

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όποτε επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ΙP, η ημερομηνία και η συγκεκριμένη ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε, το είδος του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε και το λειτουργικό σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο δεν διασυνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ασφαλείας και για στατιστικούς σκοπούς. (ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ??)

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. χρησιμοποιεί cookies για τη χρήση των οποίων ερωτάσθε αν συμφωνείτε.

Σε όλους τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουν με την Ο.Α.Τ.Υ.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γεγονός που σημαίνει αυτόματα πως τα στοιχεία του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου μας γίνονται γνωστά. Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. δεσμεύεται πως δεν θα κοινοποιήσει τα εν λόγω στοιχεία σας σε τρίτους. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι απόλυτα ασφαλής και για το λόγο αυτό σας συνιστάται να μην αναφέρετε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Ο.Α.Τ.Υ.Ε. ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα.

Από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει, η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συλλέγει μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να απαντήσει στο ερώτημα του αποστολέα.

Συνδέσεις με διαδικτυακούς ιστοτόπους τρίτων

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει συνδέσεις με διαδικτυακούς τόπους τρίτων, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και για τους οποίους δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σ’ αυτήν την περίπτωση, παρακαλείσθε να συμβουλεύεσθε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται σε καθέναν από αυτούς τους δικτυακούς τόπους.