›› ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Σχετικά με την ΑΙΜ

Η Διεθνής Ενωση Αυτοδιαχειριζόμενων Αλληλοβοηθητικών Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ) συγκεντρώνει 41 εθνικές ομοσπονδίες αυτόνομης ασφάλισης υγείας και κοινωνικής προστασίας σε 27 χώρες παγκοσμίως, όλες λειτουργώντας σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης, της δημοκρατικής διαχείρισης και του μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Τα μέλη της ΑΙΜ παρέχουν κάλυψη ενάντια στην ασθένεια και άλλους κινδύνους κοινωνικής πρόνοιας σε περισσότερους από 230 εκ. Ευρωπαίους πολίτες, είτε συμμετέχοντας απευθείας στη διαχείριση της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, είτε προσφέροντας προαιρετική ιδιωτική ασφάλιση υγείας ή παρέχοντας απευθείας περίθαλψη υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες μέσω ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων μονάδων υγείας.

 

Σχετικά με τα Αυτοδιαχειριζόμενα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία Υγείας

Μια αλληλοβοηθητική εταιρεία ουσιαστικά λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της αυτόνομης διαχείρισης, χωρίς μετόχους, και ανεξάρτητα από δημόσιες αρχές (κράτος). Παρ’ ότι τα Αυτοδιαχειριζόμενα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία Υγείας οφείλουν να συμμορφώνονται προς την εθνική νομοθεσία και συνεπώς τελούν υπό την εποπτεία των ίδιων αυτών αρχών, ο δημοκρατικός έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία τους ασκείται κυρίως από τα καταστατικά τους σώματα. Η αυτονομία και η δημοκρατική τους δομή χρησιμεύουν ως εγγύηση ανθεκτικότητας, δυναμισμού και διαρκούς προσαρμοστικότητας, μπροστά στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των μελών τους.

 

Διασυνοριακή περίθαλψη ασφάλισης υγείας και δικαιώματα ασθενών

Πολλές δικαστικές αποφάσεις έχουν οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να προτείνει μια Οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη υγείας. Η πρόταση αυτή, καθώς και σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφίστηκε την 23η Απριλίου 2009, αμέσως μετά την πρώτη ανάγνωση) αφορά πολλά περισσότερα από μια απλή κωδικοποίηση των διατάξεων αναφορικά με τη διακίνηση των ασθενών. Αυτό θα οδηγούσε σε ακόμη μία, έκτακτη διαδικασία αποζημίωσης, η οποία δεν προσθέτει, ούτε σε νομική και οικονομική ασφάλεια, ούτε σε διαφάνεια για τους ασθενείς και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ΑΙΜ υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη χρήση και βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, πιο συγκεκριμένα, των διατάξεων 1408/71 και 883/2004.

 

Η διασυνοριακή περίθαλψη υγείας στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι σχετικά περιθωριοποιημένη. Εντούτοις, απαιτείται ένα προσεγμένο και ακριβές Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Οχι μόνο για θέματα αποζημιώσεων, αλλά σαφέστατα και για την ασφάλεια των ασθενών, την ποιότητα και τη συνέχιση της περίθαλψης.     

 

Η ΑΙΜ προτείνει & υποστηρίζει:

Ø      Μία και μοναδική διαδικασία αποζημιώσεων, βασισμένη στη Διάταξη 1408/71, με προσαρμογές προς συμπλήρωση στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ø      Διαφάνεια στις τιμές, την ποιότητα και την παροχή υπηρεσιών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, δια μέσου των Κρατών-μελών.

Ø      Παροχή και πρόσβαση σε αξιόπιστη και ανεξάρτητη πληροφόρηση ως προς τις υπηρεσίες περίθαλψης υγείας, τις διαδικασίες αποζημιώσεων και τις καλές πρακτικές σε έργα που αφορούν τη διασυνοριακή περίθαλψη υγείας.

 

Η ΑΙΜ πιέζει για ένα Ευρωπαϊκό Καταστατικό των Αυτοδιαχειριζόμενων Αλληλοβοηθητικών Ταμείων Υγείας

Το 2006, με την πρωτοβουλία για ‘καλύτερο κανονισμό’, η Επιτροπή Barroso απέρριψε την προσχέδια Διάταξη και Οδηγία για ένα Ευρωπαϊκό Καταστατικό των Α.Τ.Υ. Χωρίς ένα τέτοιο Καταστατικό, η Ευρώπη αγνοεί τις ιδιαιτερότητες των κανόνων της αυτοδιαχείρισης (εταιρείες που βασίζονται σε άτομα) και τοποθετεί τις οργανώσεις αυτές σε μια αντι-ανταγωνιστική και μεροληπτική κατάσταση σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις (που βασίζονται στο κεφάλαιο), όταν εκτελούν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Ο τομέας των Αυροδιαχειριζόμενων, Αλληλοβοηθητικών Ταμείων Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν επανειλημμένα ζητήσει ένα Καταστατικό για όλους τους λειτουργούς Κοινωνικής Οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των Αυτοδιαχειριζόμενων Αλληλοβοηθητικών Ταμείων Υγείας.     

 

Η πρότασή μας

Ø      Να επανατεθεί το Ευρωπαϊκό Καταστατικό των Α.Τ.Υ. στην πολιτική ατζέντα της νέας Επιτροπής.

Ø      Να βασίσει τη διάταξη σε ένα κοινό έγγραφο και προτάσεις των εκπροσώπων – ομοσπονδιών του αλληλοβοηθητικού (μουτουαλιστικού) τομέα στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα την ΑΙΜ και την AMICE.

Ø      Να ξεκινήσει μελέτες σκοπιμότητας και προπαρασκευαστικές εργασίες το συντομότερο δυνατόν.

 

Αγώνας ενάντια στις υγειονομικές ανισότητες: Ομάδα Δράσης για την Υγεία και την Κοινωνική Περίθαλψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα βούλευμα σχετικά με την Ομάδα Δράσης για την Ευρωπαϊκή Υγεία και τις ανισότητες στην υγεία. Και τα δύο αυτά θέματα αποτελούν πραγματικές προκλήσεις σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή ‘μέθοδος ανοιχτού συντονισμού’ θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώριση των καλών πρακτικών και την εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων, ώστε να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις αυτές. 

 

Η ΑΙΜ προτείνει & υποστηρίζει:

Ø      Την επέκταση της θεώρησης της Πράσινης Χάρτας και των διαβουλεύσεων στην Ιατρικο-Κοινωνική Ομάδα Δράσης.

Ø      Την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health) και των νέων τεχνολογιών, ώστε να συντονισθούν σε σύμπτυξη των ενεργειών και να αναπτύξουν αποτελεσματικότητα.

Ø      Την αύξηση του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών δομικών - δημόσιων και κοινωνικών Κεφαλαίων, ώστε να αγωνισθούν ενάντια στις ανισότητες στην υγεία. 

 

Κοινωνικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος – SHSGI

Οι Κοινωνικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος αποτελούν τους στυλοβάτες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού προτύπου. Στο τρέχον περιβάλλον της χρηματοοικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η ΑΙΜ θεωρεί πως οι αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για να επανα-διαβεβαιώσουν τις αξίες αυτές σε όλες τις κοινωνικές και υγειονομικές πολιτικές, καθώς και σε άλλες Ευρωπαϊκές πολιτικές.  

 

Η Οδηγία Υπηρεσιών και διάφορες Δικαστικές αποφάσεις αποδεικνύουν την ανάγκη για ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο σχετικά με τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες ‘Γενικού Συμφέροντος’, με σκοπό να επιβεβαιώσουν την προσβασιμότητα, την οικονομική δυνατότητα και την ποιότητα. Ενα τέτοιο πλαίσιο θα έπρεπε να παρέχει έναν καθαρό και σωστά καθορισμένο χώρο για αποστολές ‘Γενικού Συμφέροντος’ στην εσωτερική αγορά.

 

Η ΑΙΜ προτείνει & υποστηρίζει:

Ø      Την αναγνώριση των αποστολών ‘Γενικού Συμφέροντος’.

Ø      Τη θεώρηση των Κοινωνικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών Γενικού Συμφέροντος, ως κλειδί για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Ø      Τη συνέχιση των εργασιών που ξεκίνησαν από την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο.

 

Εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενωσης:

Πολιτική Ανάπτυξης και Συνεργασίας

Η ΑΙΜ καλωσόρισε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για καλύτερη διανομή βοήθειας, την θεματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις κρίσιμες περικοπές στο προσωπικό του τομέα υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες και τη μελλοντική Επικοινωνία στην πολιτική χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας της υγείας. Η ΑΙΜ υποστηρίζει σθεναρά μια βαθύτερη ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε πολιτικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο, στο θέμα της παγκόσμιας προστασίας της υγείας. Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις τρέχουσες συνθήκες υπό την οικονομική κρίση. Επιπροσθέτως, η ΑΙΜ λυπάται βαθιά για την απουσία μιας επίσημης πλατφόρμας, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου η ‘κοινωνία των πολιτών θα μπορούσε να προωθήσει ανταλλαγές σε θέματα κοινωνικής προστασίας στην αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

 

Η ΑΙΜ προτείνει & υποστηρίζει:

Μια βαθύτερη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ενωσης με αντικειμενικό σκοπό την κάλυψη της παγκόσμιας υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τη δημιουργία μιας μόνιμης πλατφόρμας ανταλλαγών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με τα κοινωνικά συστήματα και τα συστήματα προστασίας της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

  

Φαρμακευτική Πολιτική:

Η φαρμακευτική πολιτική προς το συμφέρον των πολιτών πρωτίστως και όχι των φαρμακοβιομηχανιών

Ο ρόλος της ΑΙΜ και των μελών της στην φαρμακευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι ευρέως αναγνωρισμένος. Μαζί με διάφορους θεσμούς και οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η ΑΙΜ σχημάτισε μια δυνατή συμμαχία, ώστε να επανα-επικεντρώσει τις συζητήσεις προς τις ανάγκες της δημόσιας υγείας και των ασθενών. 

Οι προτεινόμενες αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως περιγράφονται στο φαρμακευτικό πακέτο και που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβρη του 2008, θα μπορούσαν να έχουν ουσιώδη επίδραση στους ασθενείς, τους πολίτες και τα εθνικά συστήματα υγείας. Ομως, κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια για διαφοροποίηση της τρέχουσας νομοθεσίας, θα έπρεπε να βασίζεται σε μία εκ βαθέων αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών και των πολιτών.

 

Η ΑΙΜ προτείνει - υποστηρίζει:

Ø      Την τοποθέτηση της δημόσιας υγείας και του Γενικού Συμφέροντος σε υψηλότερη προτεραιότητα από τα συμφέροντα της εμπορικής βιομηχανίας.

Ø      Την μετατόπιση της ‘κορυφής’ της φαρμακευτικής πολιτικής από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, στη Γενική Διεύθυνση Υγείας & Καταναλωτών.

Ø      Την ενίσχυση των ασθενών, μέσω ανεξάρτητης, αξιόπιστης, συγκριτικής και αβίαστης πληροφόρησης.

Ø      Τη διατήρηση της απαγόρευσης της απευθείας-προς-τον-καταναλωτή διαφήμισης συνταγογραφουμένων φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ø      Τη βελτιωμένη διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης σχετικά με την προστιθέμενη αξία και τα συστατικά της τιμής.

Ø      Την ενθάρρυνση μιας δυνατής πολιτικής για τα ‘αντίγραφα φάρμακα’ (generics), επιτρέποντας την αποταμίευση, με σκοπό τη χρηματοδότηση παραγωγής νέων καινοτόμων φαρμάκων.

Ø      Την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού και καταχρήσεων του τρέχοντος συστήματος πατέντας, όπως αποκαλύφθηκε στην έρευνα του φαρμακευτικού τομέα (από 28 Νοεμβρίου 2008).      

Ø      Τις δίκαιες και προσιτές τιμές.

 

Δια-γενεαλογική Αλληλεγγύη και Μακροπρόθεσμη Περίθαλψη Υγείας

Η δια-γενεαλογική αλληλεγγύη αποτελεί κοινή αρχή για τις κοινωνίες τις Ευρωπαϊκής ¸νωσης. Μαζί με τη Μακροχρόνια Περίθαλψη Υγείας, θα έπρεπε να είναι ζωτικό κομμάτι των συστημάτων κοινωνικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

 

Η ΑΙΜ υποστηρίζει απόλυτα την Κοινή Εκθεση της Κομισιόν σχετικά με την Προστασία και την Κοινωνική Συμπερίληψη 2009.

 

Η ΑΙΜ προτείνει & υποστηρίζει:

Ø      Ενα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σύνολο οδηγιών ποιότητας αναφορικά με τη Μακροπρόθεσμη Περίθαλψη Υγείας.

Ø      Το σεβασμό στη διοικητική αποκέντρωση και την ποικιλομορφία.

Ø      Μια Χάρτα της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν ανάγκη μακροπρόθεσμης περίθαλψης.  

 

- Η Διεθνής Ενωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ) εκπροσωπεί τις ακόλουθες εθνικές ομοσπονδίες ιδιωτικού, αλλά μη κερδοσκοπικού, τομέα :

ANMC - Βέλγιο

> 4,5 εκ. πολίτες της E.Ε.

UMP - Πορτογαλία

> 0,7 εκ. πολίτες της E.Ε.

UNMN - Βέλγιο

> 0,3 εκ. πολίτες της E.Ε.

BKK - Γερμανία

> 10 εκ. πολίτες της E.Ε.

IKK - Γερμανία

> 3 εκ. πολίτες της E.Ε.

Benenden – Ην.Βασίλειο

> 0,4 εκ. πολίτες της E.Ε.

BLK - Γερμανία

> 0,3 εκ. πολίτες της E.Ε.

Zorgverzekeraars Nederland

Ολλανδία

> 10 εκ. πολίτες της Ε.Ε.

MLOZ - Βέλγιο

> 1,9 εκ. πολίτες της E.Ε.

FIMIV - Ιταλία

> 0,1 εκ. πολίτες της E.Ε.

O.A.T.Y.E. - Ελλάδα

> 0,1 εκ. πολίτες της E.Ε.

KNAPPSCHAFT – Γερμανία

> 1,5 εκ. πολίτες της E.Ε.

FNMF - Γαλλία

> 16 εκ. πολίτες της E.Ε.

Santésuisse - Ελβετία

> 4,7 εκ. πολίτες της E.Ε.

Vzazjemna - Σλοβενία

> 0,9 εκ. πολίτες της E.Ε.

SZP – Δημοκρατία της Τσεχίας

> 1,7 εκ. πολίτες της E.Ε.

VZP – Δημοκρατία της Τσεχίας

> 2,5 εκ. πολίτες της E.Ε.

UNML - Βέλγιο

> 0,5 εκ. πολίτες της E.Ε.

VHI - Ιρλανδία

> 1,5 εκ. πολίτες της E.Ε.

VZP – Δημοκρατία της Σλοβακίας

> 2,9 εκ. πολίτες της E.Ε.

vdek - Γερμανία

> 16 εκ. πολίτες της E.Ε.

BUPA – Ηνωμένο Βασίλειο

> 5,6 εκ. πολίτες της E.Ε.

UNMS - Βέλγιο

> 1,8 εκ. πολίτες της E.Ε.

MSA - Γαλλία

>  4  εκ. πολίτες της E.Ε.

 

Μτφρ.: Ρ. Πιπέρη

Επιμέλεια: Α. Κράους

Posted on 08-07-2009 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next >>