›› ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Αθήνα, 7.08.2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ταμείο Υγείας της Α.Τ.Ε. δεν πρέπει να διαλυθεί

Eκκληση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. προς τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και τους Αρμόδιους Υπουργούς

 

Η Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.), μπροστά στις αιφνιδιαστικές και δραματικές εξελίξεις που αφορούν στο μέλλον του Ταμείου-μέλους της Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας), μετά και την πρόσφατη εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς, εκφράζει την ανησυχία  και την αποδοκιμασία της σχετικά με τη βεβιασμένη και άδικη απόφαση για το κλείσιμο του Ταμείου Υγείας.

Τα ελληνικά Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας, συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., ΝΠΙΔ, μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργώντας με ίδιους πόρους και μη επιβαρύνοντας κατά κανέναν τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό, προσφέρουν επί σειρά δεκαετιών ποιοτική περίθαλψη υγείας και ασφαλιστική κάλυψη σε περισσότερους από 110.000 Ελληνες ασφαλισμένους, στηρίζουν και προάγουν την Κοινωνική Ασφάλιση και αποτελούν βασικό πυλώνα της Κοινωνικής Οικονομίας μέσω της υγιούς Αυτοδιαχείρισης και των αρχών της Αλληλεγγύης και της Αλληλοβοήθειας. 

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., ως πλήρες μέλος και κατέχοντας την Αντιπροεδρία της Διεθνούς Ενωσης Αυτοδιαχειριζομένων Ταμείων Υγείας – ΑΙΜ, φορέα που συγκεντρώνει 44 εθνικές ομοσπονδίες και ενώσεις αυτόνομων, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας από 25 χώρες παγκοσμίως, παρέχοντας κάλυψη υγείας και άλλες υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας σε περισσότερους από 240 εκ. πολίτες σε όλο τον κόσμο, έχει συνεισφέρει σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους της στις προσπάθειες διασφάλισης και προαγωγής των υπηρεσιών κάλυψης υγείας και κοινωνικής ευημερίας παγκοσμίως.  

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συμπαρίσταται και στηρίζει τον αγώνα της Διοίκησης και των 25 χιλιάδων ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας και κάνει εκκληση προς τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς της χώρας και τη Διοίκηση της νέας Τράπεζας να επανεξετάσουν το θέμα της διατήρησης και επιβίωσης του Ταμείου, που αποτελεί υπόδειγμα Ασφαλιστικού Ταμείου Υγείας αλλά και έναν Τρίτο δρόμο που μπορεί με τη δυναμική του να συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας στην Ελλάδα και στην έξοδο από την οικονομική και κοινωνική κρίση. Άλλωστε, αυτός ο θεσμός αποτελεί τη βάση της Ευρωπαϊκής Ασφάλισης στην Υγεία.

Το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις ανάγκες όλων των εργαζόμενων της Τράπεζας Πειραιώς για αξιοπρεπή παροχή υπηρεσιών υγείας και χωρίς μεταβολή του κόστους για την Τράπεζα.


Το Δ.Σ. της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Posted on 09-08-2012 by Secretariat
›› ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α.Τ.Υ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ (27/07/12) ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Α.Τ.Υ.Ε. (2/08/12)

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

(γαλλικά)

Chers Collègues,

En regardant le contenu de la lettre ouverte envoyée  par  le Président de l'AIM, M. Jean-Philippe Huchet, l'União das Mutualidades Portuguesas se sent dans le devoir d’envoyer un message de force et de courage  aux Caisses Mutuelles de Santé Grecques et à leur Fédération, l’O.A.T.Y.E., atteintes  par la crise économique et sociale.

Plus que jamais,  l’União da Mutualidades Portuguesas comprend la période difficile que  le peuple Grec subit, car malheureusement,  Portugal est également atteint  d’une  crise semblable, comme c’est connu. Tous les Portugais connaissent dans leur vie, les effets d’un terrible rétrécissement financière de leur économie.

Nous croyons que le mutualisme peut être la solution pour résoudre les problèmes de nos gouvernements. Nous croyons que le  Portugal et la Grèce  surmonteront leurs difficultés financières. Nous croyons encore, en la solidarité,  l'esprit d’entraide et  la coopération entre tous, ce qui  caractérise bien le mouvement mutualiste.

Face à un monde plein de risques et d'incertitudes, nous, les  mutualistes, avons  des actions qui répondent à la plupart des risques installés et  sommes certaines de réussir.

Chers Collègues des Mutuelles Grecques, ce que je vous désire c’est ce que je désire  pour le  Portugal, que cette crise ne nous affaiblisse pas, mais au contraire,  elle nous rendre plus forts et plus capables.  Ainsi, force, courage et espoir!

Salutations mutuelles,

Luis Alberto Silva

Président du Conseil d’Administration de l’UMP

(αγγλικά)

Dear Colleagues,

Regarding the contents of the open letter sent by the President of AIM, Mr. Jean-Philippe Huchet, the União das Mutuaidades Portuguesas feels the need to send a message of strength and courage to the Greek Mutual Health Funds and their Federation OATYE, struck by the economic and social crisis.

More than ever, the União das Mutualidades Portuguesas understands the difficult period the Greeks are going through. As well known, Portugal is also going through a similar crisis, unfortunately and all the Portuguese are experiencing the effects of a terrible financial strangulation of our economy, in their lives.

We believe that mutualism may be the solution to solve the problems of our governments. We believe   Portugal and Greece will overcome the financial difficulties that both countries are going through. We also believe in solidarity, in the spirit of mutual and in the cooperation among all, which characterise the mutual movement.

Facing an uncertain world full of risks, we, the mutual, have the responses to many of the risks installed and we are positive that we will succeed.

Dear Colleagues of the Greek Mutual Health Funds and their Federation OATYE, what I wish for you is what I want for Portugal: that this crisis does not weaken us but, on the other hand, it will make us stronger and more efficient.  Let’s have strength, courage and hope!

My best regards,

Luís Alberto Silva

President of União das Mutualidades Portuguesas

 

(ελληνικά)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αναφορικά με το περιεχόμενο της ανοιχτής επιστολής που εστάλη από τον Πρόεδρο της ΑΙΜ, κ. Jean-Philippe Huchet, η União das Mutualidades Portuguesas (Ενωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Πορτογαλίας) αισθάνεται την ανάγκη να στείλει ένα μήνυμα δύναμης και κουράγιου προς τα ελληνικά Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας και την Ομοσπονδία τους Ο.Α.Τ.Υ.Ε., που πλήττονται από την οικονομική και κοινωνική κρίση.

Η União das Mutualidades Portuguesas κατανοεί σήμερα περισσότερο από ποτέ τη δύσκολη περίοδο που ζουν οι Ελληνες. Οπως είναι γνωστό, η Πορτογαλία περνάει δυστυχώς την ίδια κρίση και όλοι οι Πορτογάλοι βιώνουν τις συνέπειες ενός τρομερού χρηματοοικονομικού στραγγαλισμού για την οικονομία μας στη ζωή τους.  

Πιστεύουμε πως ο μουτουαλισμός μπορεί να είναι η λύση στην επίλυση των προβλημάτων από τις κυβερνήσεις μας. Πιστεύουμε πως η Πορτογαλία και η Ελλάδα θα ξεπεράσουν τις οικονομικές δυσκολίες που και οι δύο χώρες βιώνουν. Πιστεύουμε, επίσης, στην αλληλεγγύη, στο πνεύμα της αλληλοβοήθειας και της συνεργασίας μεταξύ όλων, γεγονός που χαρακτηρίζει το μουτουαλιστικό κίνημα.

Αντιμετωπίζοντας έναν αβέβαιο κόσμο γεμάτο ρίσκα, εμείς, οι μουτουαλιστές, έχουμε τις απαντήσεις για πολλούς από τους εγκατεστημένους κινδύνους και είμαστε αισιόδοξοι πως θα τα καταφέρουμε.

Αγαπητοί Συνάδελφοι των Ελληνικών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας και της Ομοσπονδίας τους Ο.Α.Τ.Υ.Ε., αυτό που εύχομαι για εσάς, είναι αυτό που επιθυμώ και για την Πορτογαλία ׃ η κρίση αυτή, όχι μόνο να μην μας πτοήσει, αλλά το αντίθετο, να μας κάνει πιο δυνατούς και πιο αποδοτικούς. Να έχουμε δύναμη, κουράγιο και ελπίδα!

Με τις θερμότερες ευχές μου,

Luís Alberto Silva

Πρόεδρος της Ενωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Πορτογαλίας

(União das Mutualidades Portuguesas)

 

  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Α.Τ.Υ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ UMP              

Athens, 2/08/2012.

In the attention of

Mr. Luis Alberto Silva

President of União das Mutualidades Portuguesas

______________________

 

Dear Mr. President,

 

Your letter of 27/07/12 addressed to the Greek Mutual Health Funds of O.A.T.Y.E. is being a powerful message of support, strength and hope for us, so much missing and so much needed, with regard to which we wish to warmly thank you.

 

            Being well aware that the financial crisis and the crisis of institutions and society have also led Portugal to a similar swamp, we continue to believe, along with you, in the power of Mutualism and Solidarity among people, as a catalyst in discovering 'treatments’ that could consolidate the political and economic system and put an end to the impasses.

 

Dear Mr. Silva,

 

Along with my personal regards, but also on behalf of our Federation O.A.T.Y.E. which I represent as its President, I requite a message of encouragement and optimism to the Portuguese citizens and your Union, UMP and I respectively wish for this common, difficult circumstance us-both countries experiencing, to make us stronger, more effective and more ‘healthy’ citizens of a brand new society of true Solidarity between nations. 

 

With my warmest regards for once more and yours sincerely,

Eleni Spanopoulou

Journalist

                President O.A.T.Y.E.

Deputy President AIM

 

Posted on 02-08-2012 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next >>