›› ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεθνής Eνωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ)

στηρίζει την Τρίτη Ηλικία

 

Με το κλείσιμο του 2012 και στο πλαίσιο της επίσημης ανακήρυξής του ως ‘Ευρωπαϊκού Eτους για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών’, η Διεθνής Eνωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας - ΑΙΜ (Association Internationale de la Mutualite) στέλνει το δικό της μήνυμα στήριξης στην υλοποίηση του παραπάνω στόχου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών Διεθνούς Συνεδρίου που πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες, με τίτλο «Ανακαλύπτοντας από την αρχή την Ενεργό Γήρανση», η ΑΙΜ εξέδωσε ειδική Διακήρυξη, με την οποία κάνει σαφή τη δέσμευση των Αυτοδιαχειριζόμενων Φορέων Ασφάλισης Υγείας – μελών της ως προς το θέμα, με την ανάληψη σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην ανάδειξη της Πρόληψης και της Προαγωγής της Υγείας, προς την κατεύθυνση της Υγιούς Γήρανσης του πληθυσμού παγκοσμίως.

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., Ομοσπονδία των 4 ελληνικών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας και Περίθαλψης: Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας), Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. (Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος), Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας), Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης) δημοσιοποιεί τη Διακήρυξη της ΑΙΜ για τη στήριξη της Τρίτης Ηλικίας.

 

‘ Υγιής γήρανση: εξαρτάται από τον καθένα ’

 

Με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού ¸τους 2012 για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών, η ΑΙΜ, η Διεθνής ¸νωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, δεσμεύτηκε με ποικίλους τρόπους για το θέμα της ενεργού γήρανσης. Μέσω της συμμετοχής της στην ‘Ηλικιακή Συμμαχία’ (age coalition) για το Ευρωπαϊκό ¸τος και της διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου για την ‘Υγιή Γήρανση’ στις 29 Νοεμβρίου 2012, το οποίο έληξε με την έγκριση Διακήρυξης για την Ενεργό Γήρανση, καθώς και την ανάληψη πολυάριθμων δράσεων από τα μέλη της ΑΙΜ σε εθνικό επίπεδο, φάνηκε καθαρά η δέσμευση των μελών της για το θέμα αυτό.

 

Πράγματι, η υγιής γήρανση αποτελεί προτεραιότητα για τις οργανώσεις-μέλη της ΑΙΜ. Τα Ασφαλιστικά και τα Αυτοδιαχειριζόμενα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία Υγείας διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην υγιή γήρανση και είναι αφοσιωμένα σε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών προς όφελος των ασφαλισμένων τους στις επιμέρους χώρες, προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της Πρόληψης και της Προαγωγής της Υγείας.

 

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο να δοθεί έμφαση στην αποτελεσματικότητα της υγιούς γήρανσης, τα μέλη της ΑΙΜ επισημαίνουν τη σπουδαιότητα των παρακάτω: 

 

Υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις σε προγράμματα αποτελεσματικότητας του κόστους Πρόληψης

 

Λαμβάνοντας υπόψη πως, σε σύγκριση με το σύνολο του ΑΕΠ,  ποσοστό κάτω του  5% του συνόλου των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη αφιερώνεται στην Πρόληψη, η ΑΙΜ συνηγορεί στο να διατεθούν μεγαλύτερες επενδύσεις για προγράμματα αποτελεσματικότητας κόστους για την πρόληψη.

 

Η AIM πιστεύει, επίσης, πως είναι απαραίτητη η εξεύρεση νέων τρόπων οργάνωσης και παροχής των υπηρεσιών περίθαλψης υγείας, ιδιαίτερα της μακροχρόνιας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να παραμείνουν ανεξάρτητοι και υγιείς για περισσότερο χρονικό διάστημα και να αναζητηθούν οι τρόποι εκείνοι που θα μπορούν να αποτρέψουν ή να καθυστερήσουν την ανάγκη για εύρεση πόρων εντατικής ιδρυματικής φροντίδας.

 

Η ευτυχία είναι ‘κλειδί’ για την υγιή γήρανση

 

Μεταξύ όλων των  καλών πρακτικών που αφορούν στην υγιή γήρανση, η κοινωνική δικτύωση και η φυσική δραστηριότητα φαίνεται πως προσφέρουν τα πιο θετικά αποτελέσματα. Συχνά σε συνδυασμό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε βελτιωμένη σωματική υγεία και ανακούφιση από τη μοναξιά. Η ΑΙΜ τονίζει ότι η ευτυχία αποτελεί παράγοντα-κλειδί για την υγιή γήρανση. Είναι γεγονός ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η ευτυχία και η αναφερόμενη από τους ίδιους ευημερία μπορεί να επιδράσει σημαντικά στην πνευματική και σωματική τους υγεία.

 

Η συμπεριφορά υγείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν αποτελεί ατομική επιλογή μόνο

 

¸ρευνες έδειξαν ότι οι περισσότερες ασθένειες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής είναι πολύ-παραγοντικές. ¸τσι, η ΑΙΜ θεωρεί πως, παρότι οι ίδιοι οι άνθρωποι ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό για  τη διατήρηση ή όχι της καλής τους υγείας, η συμπεριφορά υγείας καθορίζεται επίσης σημαντικά και από την εκπαίδευση, καθώς και διάφορους άλλους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Άλλωστε, υπάρχει μία ακόμη υποχρέωση: για το Σύστημα Υγειονομικής Περίθαλψης, στο να αντιμετωπίζει τους ασθενείς και για την Κοινωνία, στο να φροντίζει τις αδύναμες κι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Η Κοινωνία είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος που θα στηρίζει τις υγιείς επιλογές

 

Συνεπακόλουθα, η ΑΙΜ δίνει έμφαση στο γεγονός ότι, προκειμένου να αυξηθούν τα Υγιή ¸τη Ζωής, απαιτούνται δράσεις σε ευρύτερους παράγοντες που θα καθορίσουν το περιβάλλον ενός ανθρώπου και όχι μόνο την υγεία του. Μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις στρατηγικές προαγωγής της υγείας που θα πρέπει να είναι διαφορετικές από εκείνες που αφορούν στην πρόσβαση στην περίθαλψη, όπως είναι η εκπαίδευση, η στέγαση, οι κοινωνικές ανισότητες και η προστασία του περιβάλλοντος.»

Posted on 11-01-2013 by Secretariat
›› Ευχαριστήρια επιστολή της Προέδρου Ο.Α.Τ.Υ.Ε. προς τον Πρόεδρο της Γαλλικής Συνομοσπονδίας Α.Τ.Υ., FNMF

(μτφρ. στα ελληνικά)

 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2012

 

 

Προς τον

κ. Etienne Caniard

Πρόεδρο FNMF

 

Κοιν/ση: κ. Jean-Philippe Huchet

Γεν. Γραμματέα FNMF

______________________________

 

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

 

Σε συνέχεια των εργασιών του 40ου Συνεδρίου τη FNMF, που έλαβαν χώρα στη Νίκαια τον Οκτώβρη 2012, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας εκ μέρους της Γαλλικής Συνομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας.

 

Το Συνέδριο προσέφερε μια εξαιρετική ευκαιρία επιβεβαίωσης της σημασίας του ρόλου των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας και των αρχών που τα διέπουν,  της Αλληλεγγύης και της Δημοκρατίας, καθώς και του Μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα τους, ως εναλλακτική λύση ενάντια στην κρίση, αλλά και για τη δυνατότητα να καταστεί εφικτή στην πράξη η ευχή σας για ‘πρόσβαση από όλους στις υπηρεσίες περίθαλψης υγείας’.

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία-μέλη της, κάποια εκ των οποίων βρίσκονται σήμερα σε άμεσο κίνδυνο, διατηρούν με το ίδιο σθένος την πεποίθηση πως ο Μουτουαλισμός και η Αλληλεγγύη μπορούν, ως καταλύτες, να παράσχουν ‘θεραπείες’ για την εξυγίανση του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος και να δώσουν τέλος στα αδιέξοδα. ‘Βάζουμε την Αλληλεγγύη στην καρδιά των στόχων μας!’ Το Ψήφισμα του Συνεδρίου θα παραμείνει οδηγός μας και θα δώσει έμπνευση στις μουτουαλιστικές μας δράσεις.

 

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως η Ελλάδα τρέφει για την FNMF το σεβασμό που της αξίζει για τον μουτουαλιστικό της ρόλο στην Ευρώπη των Πολιτών.

 

Εκφράζοντάς σας τις ευχαριστίες μου για ακόμη μία φορά, δεχθείτε παρακαλώ,

Κύριε Πρόεδρε, τους πιο εγκάρδιους και ειλικρινείς μου χαιρετισμούς.

 

ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δημοσιογράφος

Πρόεδρος O.A.T.Y.E.

Πρόεδρος Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Αντιπρόεδρος AIM

Posted on 10-12-2012 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next >>